Polityka prywatności

Witaj,

informujemy, że 25 maja 2018 roku weszło w życie RODO – nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE . Obejmuje ono wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Jako administrator Twoich danych osobowych, chcemy byś wiedział, że Twoja prywatność jest dla nas priorytetem,

Staramy się dostosować nasze działania do nowych wymogów prawnych tak, by zagwarantować Ci najwyższy poziom bezpieczeństwa danych osobowych oraz świadomość w kwestii ich przetwarzania – dostępie do nich i innych uprawnień, które gwarantuje Ci rozporządzenie. Dążymy do tego, by informacje o sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych były dla Ciebie przejrzyste i czytelne.

Klauzula informacyjna :

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) informuję, że:
I.    Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest spółka WERBAU Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Suchym Lesie (62-002), ul. Jagodowa 77.
II.    Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana* dane osobowe wyłącznie w celu wykonania umowy sprzedaży lub podjęciem działań związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
III.    Kategorie przetwarzanych danych osobowych to imię i nazwisko/nazwa/firma osoby, której dane są przetwarzane oraz PESEL, NIP, REGON, KRS, adres zamieszkania, siedziba prowadzenia działalności gospodarczej, numer telefonu i adres e-mail oraz inne dane osobowe wskazane w treści umowy sprzedaży.
IV.    Podstawą przetwarzania podanych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), a przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
V.    Administrator będzie przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania.
VI.    Podanie Danych osobowych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić zawarcie umowy sprzedaży.
VII.    Administrator informuje, że nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana* dane nie są profilowane.
VIII.    W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. III odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a.    upoważnieni pracownicy Administratora;
b.    usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług;
c.    podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa w szczególności: Policja, prokurator;
d.    podmioty współpracujące z Administratorem, którym Dane Osobowe są udostępniane na podstawie zgody osoby, której te dane dotyczą i w celach w niej wskazanych.
IX.    W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych, przysługuje Pani/Panu* prawo do:
a.    żądania dostępu do swoich Danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b.    sprostowania (poprawienia) swoich Danych Osobowych;
c.    żądania usunięcia (zgodnie z art. 17 RODO), ograniczenia (zgodnie z art. 18 RODO);
d.    przeniesienia Danych Osobowych (zgodnie z art. 20 RODO);
e.    wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych (o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO) z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wówczas Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana* dane w tych celach, chyba że będzie on w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana* interesów, praw i wolności lub Pani/Pana* dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Wniesienie sprzeciwu nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jego wniesieniem.
X.    Każdy, którego dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).